نام و نام خانوادگی : دکتر عطااله کاويان (نام خانوادگي در تاريخ 89/1/10 از کلارستاقي به کاويان تغيير يافت)
نام پدر : محمد
محل تولد : محمودآباد
دانشکده : منابع طبیعی
رشته : مرتع وآبخیزداری
تلفن محل کار : 01512443275
پست الکترونیکی : a.kavian@sanru.ac.ir
پست الکترونیکی 2 : ataollah.kavian@yahoo.com

آدرس پستی :
ساري- کيلومتر 10 جاده نکاء- دانشکده منابع طبيعي- گروه مهندسي مرتع و آبخيزداري- صندوق پستي 737

کاويان (نام خانوادگي در تاريخ 89/1/10 از کلارستاقي به کاويان تغيير يافت)


کارشناسي (حفاظت آب و خاک، آبخيزداري، سازه هاي مهندسي حفاظت آب و خاک) کارشناسي ارشد (مدلهاي فرسايش و رسوب، حرکتهاي توده اي زمين، سدهاي کوتاه) دکتري (مهندسي حفاظت آب و خاک پيشرفته)
(World Association of Soil and Water Conservation (WASWC- انجمن آبخيزداري ايران
مدلسازي فرايندهاي فرسايش و توليد رسوب در مقياس آبخيز - مهندسي حفاظت آب و خاک- بکارگيري RS و GIS در علوم طبيعي


1دانشگاه : علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندوره : لیسانس
رشته : مهندسی مرتع و آبخیزداریسال : 1375-792دانشگاه : تهراندوره : فوق لیسانس
رشته : مهندسی آبخیزداریسال : 1379-813دانشگاه : تهراندوره : دکتری
رشته : علوم و مهندسی آبخیزداریسال : 1381-851عنوان : سادات فیض نیا، عطا الله کلارستاقی، حسن احمدی، مهرداد صفایی، 1383، بررسی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزشها و پهنه بندی خطر زمین لغزشها د رحوزه شیرین رود ساری، مجله منابع طبیعی ایران جلد 57 شماره 1 ، 3-202عنوان : عطاالله کلارستاقی، محمود حبیب نژاد روشن، حسن احمدی، 1386، بررسی وقوع زمین لغزشها در ارتباط با تغییر کاربری اراضی و جاده سازی، مجله پژوهشهای جغرافیایی دانشگاه تهران، شماره 62، صص 81-913عنوان : حسن احمدی، عطاالله کلارستاقی، ناصر مشهدی، 1386، بررسی فرسایش در رخساره های ژئومرفولژی و ارتباط آن با تراکم زهکشی حوزه- مطالعه موردی حوزه آبخیز سرولایت، مجله منابع طبیعی ایران 60 (4)، ديماه 86، صفحات 1085-10974عنوان : عطاالله کلارستاقی، پرویز گرایی، 1386، مدلسازی خطر وقوع زمین لغزشها با استفاده از سیستم تصمیم گیری چند معیاره در حوزه آبخیز واستان- استان مازندان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی 87 (4): صفحات 49-685عنوان : صمد شادفر، جمال قدوسي، سيد علي خلخالي، عطاالله کلارستاقی، 1387، بررسي و ارزیابی مدلهاي آماری دو متغیره و LNRF در پهنه بندی خطر زمین لغزش، مطالعه موردي حوزه آبخیز جنت رودبار، مجله پژوهش و سازندگی (در منابع طبیعی)، شماره 78، صفحات 56-646عنوان : عطاالله کلارستاقی، حسن احمدی، اباذر اسمعلی عوری، محمد جعفری، جمال قدوسی، 1387، مقایسه توليد رواناب و رسوب در تيمار های مختلف كاربري کشاورزی، مجله علوم ومهندسی آبخیزداری ایران، سال 2، شماره 5، صفحات 41-527عنوان : عطاء الله كلارستاقي ، حسن احمدي ، محمد جعفري، جمال قدوسي، 1387، يش بيني تغييرات احتمالي كاربري جنگل به ديم كاري با استفاده از مدلسازي احتمالاتي در حوزه آبخيز فريم صحرا- استان مازندران، پژوهش و سازندگی، سال بيست و يكم، شماره 3 (پياپي 81)8عنوان : عطاالله کلارستاقی، حسن احمدی، محمد جعفری، زینب جعفریان جلودار، جمال قدوسی، علی گلکاریان، 1388، ارزیابی کارایی مدل دامنه وپ در پیش بینی رواناب و رسوب کرتهای مرتعی، مجله مرتع، سال سوم، شماره 2، 138-1529عنوان : سيده زهره موسوي خطير ، عطاالله كاويان ، علي هاشم زاده اتوئي، 1388، بررسي آماري برخي ويژگي هاي مورفومتري و عوامل موثر بر وقوع زمين لغزش ها در حوضه آبخيز سجارود، فصلنامه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك، سال شانزدهم، شماره 210عنوان : زینب جعفریان جلودار، حسین ارزانی، محمد جعفری، عطاالله کلارستاقی، قوام الدین زاهدی، حسین آذرنیوند، 1388، توزیع مکانی خصوصیات خاک با روشهای زمین آماری در مراتع رینه، مجله مرتع، سال سوم، شماره 1، 107-12011عنوان : بهنوش جعفری گرزین، عطاالله کاویان، 1388، ارزیابی وقوع فرسایش خندقی در حوزه آبخیز سرخ آباد مازندران با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، مجله علوم ومهندسی آبخیزداری ایران، سال 3، شماره 7، صفحات 55-5812عنوان : پرویز گرایی، کریم سلیمانی، سید رمضان موسوی، عطاالله کاویان، 1388، مدلسازی منطقه ای خطر زمین لغزش با استفاده از روش آماری رگرسیون چند متغیره در حوزه آبخیز لاجیم رود ساری، علوم زمین، سال نوزدهم، شماره 73، صفحات 29-3613عنوان : علی آزموده، عطاالله کاویان، کریم سلیمانی، قربان وهاب زاده، 1389، مقایسه میزان رواناب و فرسایش در خاک های تحت پوشش کاربری های جنگل، زراعی و باغ با استفاده از شبیه ساز باران، نشریه آب وخاک (دانشگاه فردوسی مشهد)، جلد 24، شماره 3، صفحات 490-50014عنوان : لیلا نجفیان، عطاالله کاویان، جمشید قربانی، رضا تمرتاش، 1389، اثر فرم رویشی و مقدار پوشش گیاهی بر منطقه سوادکوه مازندران، مجله مرتع، سال چهارم، شمارة دوم، صفحات 334-34715عنوان : سیده زهزه موسوی خطیر، عطاالله کاویان، کریم سلیمانی، 1389، تهیه نقشه حساسیت به وقوع زمین لغزش در حوزه آبخیز سجارود با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک، مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، علوم آب و خاك، سال چهاردهم، شماره و سوم، صفحات 99-11116عنوان : عطااله کاویان، علی آزموده، کریم سلیمانی، قربان وهاب زاده، 1389، تاثير ويژگي‌هاي خاک بر روانآب و فرسايش خاک در اراضي جنگلي، نشريه مرتع و آبخيزداري، مجله منابع طبيعي ايران، دوره 63، شماره 1، صفحات 89 تا 10417عنوان : ابراهیم امیدوار، عطااله کاویان، 1389، برآورد حجم زمین لغزش ها بر پایه مساحت در مقیاس منطقه ای ( بررسی موردی: استان مازندران)، نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)، دوره 63، شماره 4، صفحات 439-45518عنوان : اباذر اسمعلی، موسی عابدینی، عطااله کاویان، حسین سعادتی، 1389، بررسی روابط بین قدرت فرسایندگی باران با تولید رسوب با استفاده از زمین آمار و GIS در استان اردبیل، مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال 4، شماره 10، صفحات 51-5519عنوان : عطااله شیرزادی، سیده زهره موسوی، عطااله کاویان، 1389، ساخت مدل منطقه ای خطر ریزش سنگ در طول جاده های کوهستانی با استفاده از شاخص همپوشانی و GIS (مطالعه موردی:کردستان، گردنه صلوات آباد)، پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)، شماره 89، صفحات 82-911عنوان : Kelarestaghi, A, Ahmadi, H, Jafari, M, Ghodosi, J, 2006, Land use change detection and spatial distribution using digital and satellite data- case study farim Drainage Basin, Journal of BIABAN, 11(2): 33-472عنوان : Kelarestaghi, A, Ahmadi, H, 2009, Landslide susceptibility analysis with a bivariate approach and GIS in Northern Iran, Arabian Journal of Geoscience 2: 95-101
توضیحات : Springer journal ISI, Impact factor= 0.5383عنوان : Kelarestaghi, A, Jafarian Leloudar, Z, 2011, Land use/cover change and driving force analyses in parts of northern Iran using RS and GIS techniques, Arabian Journal of Geoscience 4: 401-411
توضیحات : Springer journal ISI, Impact factor= 0.5384عنوان : Jafarian Jeloudar, Z., Arzani, H., Jafari, M., Kavian, A., Zahedi, GH., Azarnivand, H., 2010, Vegetation community in relation to the soil characteristics of Rineh rangeland, Iran, Caspian Journal of Environmental Sciences, Vol. 8 No.2 pp. 141~150
توضیحات : ISI5عنوان : Mousavi, S.Z., Kavian, A., Soleimani, K., Mousavi, S.R., Shirzadi, A., 2011, GIS-based spatial prediction of landslide susceptibility using logistic regression model., Geomatics, Natural Hazards and Risk 2: 33-50
توضیحات : Taylor & Francis Publications6عنوان : kavian. A, Fathollah Nejad. Y, Habib Nejad. M, Soleimani. K, 2011. Modeling seasonal rainfall erosivity on a regional scale: A case study from Northeastern Iran, International Journal of Environmental Research, 5(4):, 457-468
وضعیت :
توضیحات : ISI, impact factor=1.677عنوان : Hosseini. S.A, Lotfi. R, Lotfalian. M, Kavian. A, Parsakhoo. A, 2011. The effect of terrain factors on landslide features along forest road, African Journal of Biotechnology 10(64): 14108-14115
توضیحات : ISI, impact factor=0.5731
نام دانشجو : اکرم خدیور
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر میزان فرسایش و رسوب با استفاده از تکنیکهای RS و GIS مطالعه موردی زیر حوزه غریب محله، نکارود
مشاوران : عطااله کلارستاقی
توضیحات : 1386، دانشگاه مازندران2
نام دانشجو : شهباز آرمین پیلی
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزشها (مطالعه موردی حوزه آبخیز دلی بهرام بیگی یاسوج)
مشاوران : عطااله کلارستاقی
توضیحات : 1386، دانشگاه مازندران3
نام دانشجو : سبیکه روحانی زاده
عنوان پایان نامه : ارزیابی اثر عملیات آبخیزداری بر حفاظت خاک در حوزه آبخیز سد برنجستانک شهرستان قائم شهر
مشاوران : عطاله کلارستاقی
توضیحات : 1386، دانشگاه شهید بهشتی4
نام دانشجو : سیده زهره موسوی خطیر
عنوان پایان نامه : مدلسازی و پهنه بندی وقوع زمین لغزش با استفاده از رگرسیون چند گا نه لجستیک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سجا رود)
استاد راهنما : کریم سلیمانی، عطااله کلارستاقی
توضیحات : 1387، دانشگاه مازندران5
نام دانشجو : طاهر فتح اللهی
عنوان پایان نامه : تعيين ميزان توليد رسوب آبکندها و عوامل موثر بر آن در حوزه چشمه سرده الشتر، لرستان، ايران
استاد راهنما : کریم سلیمانی، عطااله کلارستاقی
توضیحات : 1387، دانشگاه مازندران6
نام دانشجو : یحیی فتح الله نژاد دامغانی
عنوان پایان نامه : مطالعه اثر تغييرات زماني و مكاني بارش بر ميزان فرسايندگي باران (مطالعه موردي: حوزه آبخيز گرگانرود در استان گلستان)
استاد راهنما : عطااله کلارستاقی، محمود حبیب نژاد روشن
توضیحات : 1387، دانشگاه مازندران7
نام دانشجو : رضا لطفی
عنوان پایان نامه : ارزیابی پدیده زمین لغزش در اطراف جاده های جنگلی احداث شده مطالعه موردی سری پهنه کلا-حوزه آبخیز تجن
مشاوران : مجید لطفعلیان، عطااله کلارستاقی
توضیحات : 1387، دانشگاه مازندران8
نام دانشجو : ابراهیم امیدوار
عنوان پایان نامه : بررسی اثرات سدهای اصلاحی بر روی خصوصیات ژئومورفولوژیکی آبراهه ها (مطالعه موردی حوزه آبخیز چهل چشمه استان فارس)
مشاوران : عطااله کلارستاقی
توضیحات : 1387، دانشگاه مازندران9
نام دانشجو : سنبل مومنی
عنوان پایان نامه : تجزیه و تحلیل آماری شدت-مدت بارش بر رواناب و وقوع سیلاب (مطالعه موردی حوزه نکارود)
مشاوران : عطااله کلارستاقی
توضیحات : 1387، دانشگاه مازندران10
نام دانشجو : مونا دوانلو
عنوان پایان نامه : برسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر میزان فرسایش و رسوب با استفاده از تکنیکهای RS و GIS
مشاوران : عطااله کلارستاقی
توضیحات : 1387، دانشگاه مازندران11
نام دانشجو : محمد علی اسحق نیموری
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر در پتانسیل سیل خیزی (مطالعه موردی حوزه آبخیز چالوس)
استاد راهنما : محمود حبیب نژاد روشن، عطااله کاویان
توضیحات : 1389، دانشگاه مازندران12
نام دانشجو : علی آزموده
عنوان پایان نامه : بررسی رواناب و فرسایش خاک در مناطقی تحت تغییر کاربری اراضی با استفاده از شبیه ساز باران
استاد راهنما : عطااله کاویان، کریم سلیمانی
توضیحات : 1389، دانشگاه مازندران13
نام دانشجو : لیلا نجفیان
عنوان پایان نامه : اثر پوشش گیاهی مرتعی بر فرسایش خاک با استفاده از شبیه ساز باران
استاد راهنما : عطااله کاویان، جمشید قربانی
توضیحات : 1389، دانشگاه مازندران14
نام دانشجو : حسین صداقت
عنوان پایان نامه : نقش حرکتهای توده ای در کاهش ایمنی جاده ها(مطالعه موردی: جاده هراز فاصله بین روستاهای پنجاب تا بایجان)
مشاوران : عطااله کاویان
توضیحات : 1389، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران15
نام دانشجو : سیده راضیه میری اطربی
عنوان پایان نامه : مکان یابی هیدرولیکی و هیدرولوژیکی به منظور احداث سد مخزنی با استفاده از مدل کامپیوتری، مطالعه موردی: حوزه آبریز رودخانه چهاردانگه- استان مازندران
مشاوران : عطااله کاویان
توضیحات : 1389، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری16
نام دانشجو : مهناز زارع خورمیزی
عنوان پایان نامه : اثر شیب و خصوصیات خاک در تولید رواناب و فرسایش خاک با استفاده از شبی ساز باران (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان)
مشاوران : عطااله کاویان
توضیحات : 1389، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان17
نام دانشجو : فاطمه آدینه
عنوان پایان نامه : تاثیر برخی خصوصیات فیزیکی و زمین شناسی حوضه بر ویژگیهای ریخت سنجی رسوبات (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قلعه سر)
استاد راهنما : عطاله کاویان، قربان وهاب زاده
توضیحات : 1389، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری